ການເຝິກອົບຮົບ

ສຳລັບໄຣເດີ້ຜູ້ໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົົ້າໃຈວິທີ່ການເຮັດວຽກ ຫຼື ຍັງມີບາງຈຸດທີ່ບໍ່ສາມາດຈື່ໄດ້ຫມົດ. ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງວິດີໂອການເຝິກອົບຮົບຂອງເຮົາໃຫມ່ໄດ້ອີກຄັ້ງ. ວິດີໂອສອນການເຮັດວຽກຂອງຟູດແພນດ້າໄຣເດີ້.
blank white space.PNG