ແອັບໂຣຣັນເນີ(Roadrunner)

ສຳລັບ Android

unnamed (1).png

ດາວໂຫຼດ: Panda rider ຢູ່ແອັບສະໂຕ

ສຳລັບ IOS

ic_launcher.png

ດາວໂຫຼດ: tinyurl.com/ioslao

foodpanda_banglaapp_BG-970x508_edited.jp

ການອັບເດດແອັບແຕ່ລະໄລຍະ:

+ ອັບເດດແອັບວັນທີ 16ມີນາ2021

blank white space.PNG
159585303_276085097367474_84466128905057

+ ອັບເດດແອັບວັນທີ 16ເມສາ2021

173695142_295386532103997_73485180559187

+ ອັບເດດແອັບວັນທີ 04ມີຖຸນາ2021

Copy of Copy of Copy of Copy of TG_APP I