ຈັດອັນດັບໄຣເດີ້

ການຈັດອັນດັບແບັດໃນແອັບ Roadrunner ຈະອີງຕາມຄະແນນເຫຼົ່ານີ້:

AR.PNG

ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ໄຣເດີ້ທີ່ເຮັດວຽກດີທີ່ສຸດ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສາມາດແທ້ໆ, ພວກເຮົາຈະຈັດແບັດ ຕາມຄະແນນທີ່ໃຫ້ຕາມຕາຕະລາງທາງເທີງ.

ໂຕເລກແບັດ ຂອງເຈົ້າຈະເປັນໂຕກຳນົດວ່າ ເຈົ້າຈະໄດ້ຈອງກະວຽກຕອນໃດ ແລະ ຄ່າແຮງຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ເທົ່າໃດ, ສຳລັບແບັດ 1 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບ ແທນທີ່ສູງສຸດ ແລະ ໄດ້ຈອງກະວຽກກ່ອນໝູ່.

ສຳລັບເກນການວັດຄະແນນ ແມ່ນເຮົາຈະມີການຈັດອັບໃຫ້ກັບໄຣເດີ້ໃຫມ່ທຸກໆ 1 ອາທິດ ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າຈະໄດ້ຂື້ນແບັດທີ່ດີກວ່າ ໄດ້ໄວຂື້ນ. ສະນັ້ນ, ແບັດທີ່ເຈົ້າເຫັນໃນແອັບຂອງເຈົ້າແມ່ນຈຳນວນເງີນທີ່ເຮົາຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບເຈົ້າ.

ພິເສດສຳລັບໄຣເດີ້ໃຫມ່ ແມ່ນຈະສາມາດຈອງກະ ພ້ອມກັບໄຣເດີ້ແບັດທີ່ 2 ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດໃນການຈອງກະທີ່ໄວຂື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກາຕາມ,ເຮົາຈະຍັງຈ່າຍເຈົ້າໃນອັດຕາການຈ່າຍຂອງແບ໋ດ 4 ຈົນເຖິງຈະມີການຈັດອັບດັບຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເປັນປະຈຳ

ກະເຮັດວຽກໂຕຈີງ ກັບ ກະທີ່ຈອງໄວ້ 

Q: ຖ້າຂ້ອຍປ່ອຍກະແລ້ວຈະມີຜົນກະທົບກັບຄະແນນໃນການຈັດອັບດັບບໍ່? 

A: ຖ້າເຈົ້າສາມາດຫາໄຣເດີ້ ຄົນອື່ນມາເອົາກະຂອງເຈົ້າໄປ ແມ່ນຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບຄະແນນຂອງເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກາຕາມ, ຖ້າກະທີ່ເຈົ້າຈອງບໍ່ສາມາດຫາໄຣເດີ້ຜູ້ອື່ນ ມາເອົາກະວຽກຂອງເຈົ້າໄດ້ ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບກັບ ຄະແນນໃນການຈັດແບັດຂອງເຈົ້າ.

Q: ຈະເກີດຫຍັງຂື້ນເມື່ອຂ້ອຍເປີດ I am available to extend my shift? (ກະເຮັດວຽກຕົວຈິງເກີນກະທີ່ຂ້ອຍຈອງ) 

A:  ຂອບໃຈສຳລັບການເພີ່ມເວລາການເຮັດວຽກ! ຖ້າເຈົ້າເຮັດວຽກເກີນກະທີ່ເຈົ້າຈອງ, ເຈົ້າສາມາດຮັບປະກັບໄດ້ 100% ວ່າຄະແນນການເຮັດວຽກໂຕຈິງຈະຜ່ານເກນ.

Q: ມີການຜ່ອນຜັນເວລາ 15 ນາທີລະຫວ່າງກະເຮັດວຽກບໍ່? 

A: ບໍ່ມີ, ຖ້າກະເຮັດວຽກເຈົ້າມີໄລຍະເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຖ້າເຈົ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບຊ້າ 15 ນາທີ, ການຈອງກະ ແລະ ການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ພຽງແຕ່ 87.5%. 

 

ອັດຕາການຮັບອໍເດີ້

 

Q: ມີຫຍັງແນ່ທີ່ສົ່ງຜົນກັບອັດຕາການຮັບອໍເດີ້ຂອງຂ້ອຍ?

A: ອັດຕາການຮັບອໍເດີ້ແມ່ນຈະສູງກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຈົ້າຮັບທຸກອໍເດີ້ທີ່ຖືກສົ່ງມາຫາເຈົ້າ. ໃນທາງກັບກັນ, ອັດຕາການຮັບອໍເດີ້ຈະຫຼຸດລົງເມື່ອເຈົ້າປະຕິເສດອໍເດີ້ທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຫາເຈົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາການຮັບອໍເດີ້ກໍ່ສົ່ງກັບຄະແນນຂອງເຈົ້າເຊັ່ນກັນເມື່ອເຈົ້າຮັບອໍເດີ້ແລ້ວເຈົ້າແຈ້ງໃຫ້ສູນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໂອນອໍເດີ້ເຈົ້າເມື່ອສະຖານະຂອງເຈົ້າ ''ໃກ້ຈະຮອດຮ້ານ''

Q: ຖ້າຂ້ອຍຂໍພັກຈະສົ່ງຜົນກັບຄະແນນການຮັບອໍເດີ້ຂອງຂ້ອຍບໍ່?

A: ຖ້າເຈົ້າຂໍພັກ, ມັນຈະບສົ່ງຄະແນນການເຮັດວຽກຕົວຈິງເພາະວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ 30 ນາທີ. ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກັບຄະແນນການຮັບອໍເດີ້ຂອງເຈົ້າ ເມື່ອເຈົ້າຂໍເບຼກດ້ວຍການບໍ່ຮັບອໍເດີ. 

 

 

Q: ຖ້າຂ້ອຍພັກອໍເດີ້ຍັງຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າມາທີ່ຂ້ອຍຫລືບໍ່?

A: ບໍ່. ເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະພັກ, ເຈົ້າຈະບໍ່ມີອໍເດີ້ເຂົ້າມາຫາເຈົ້າ.

blank white space.PNG