ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງ

ໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ?

ຜູ້ຈັດການຂໍ້ມູນທີ່ແມ່ນອົງກອນ ທີ່ກຳນົດ ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ວິທີ ຂອງ ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ທ່ີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ (ລາວ) ຈຳກັດ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ອາຊຽນ, ບ້ານສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01000, ສປປ ລາວ. ອີເມວ: support_rider@foodpanda.la (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ເອກະສານສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “foodpanda” “ພວກເຮົາ”, “ຂອງພວກເຮົາ”, “ຜູ້ຈັດການ”). ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງໃຊ້ຄຳສັບ “ຜູ້ຈັດສົ່ງ”  ຫຼື “ຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ” ເມື່ອກ່າວເຖິງ ທ່ານ.

ຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນ?

ຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທ່ານ ຈະສາມາດເຫັນວ່າໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນປະເພດໃດຂອງທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ ຕ້ອງການນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ ແລະ ໃນກໍລະນີໃດ ທີ່ ພວກເຮົາ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ໃຫ້ກັບ ບຸກຄົນອື່ນ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແມ່ນ ຂໍ້ມູນທີ່ ພວກເຮົາ ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່ ຫຼື  ອີເມວ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວປະເພດໃດທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນ?

ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ ລຸກຄ້າ ຂອງ ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຕາມຄຳສັ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບ ພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເພື່ອປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ພວກເຮົາ ຈະຮວບຮວມ, ປະມວນ ແລະ ເກັບກຳ ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ດັ່ງຕໍ່ໄປນິ້ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

ປະເພດຂໍ້ມູນ                                                                                      ຄຳອະທິບາຍ

ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ                                                       ຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່                                                                ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບ

ຂໍ້ມູນບັນຊີ                                                                ວັນເດືອນປິເກີດ, ສະຖານທີ່ເກີດ, ສັນຊາດ, ເພດ, ລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ

ຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ                                   ເວລານຳໃຊ້ງານ ຂອງ ແອັບພິເຄເຊີນ, ລາຍລະອຽດການສັ່ງ

ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ                                                ຂໍ້ມູນກຳນົດຈຸດພິກັດ (GPS)

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ                                                        ຂໍ້ມູນອຸປະກອນ

ພວກເຮົາປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ?

ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ທ່ານ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການປະມວນຜົນທີ່ເປັນໄປຕາມສັດສ່ວນ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ ແກ່ທ່ານ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

ຈຸດປະສົງ                                                        ຍ້ອນຫຍັງ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້?

 ການຮັບສະໝັກ                                                ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ, ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະມວນຜົນ ແລະ                                                                        ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ ພວກເຮົາ. ຈຸດປະສົງ                                                                       ຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນເພື່ອການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຮັບເອົາ ຫຼື ບໍ່​ຮັບ​ເອົ​າ ຜູ້ຍື່ນສະໝັກ​.

 

                                                                         ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                         ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                         ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                         ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                        ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

                                                                        ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ ເຊັ່ນ: ການຄັດຈ້ອນ ແລະ ການຄັດເລືອກ ຜູ້ສະໝັກ

                                                                        ການເລີ່ມສັນຍາ

ການ​ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະ​ໝັກຄືນໃໝ່                            ຖ້າ ຜູ້ສະໝັກບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການສະໝັກ, ຂໍ້ຄວາມ (SMS) ຫຼື ອີເມວຈະຖືກສົ່ງເພື່ອໄປແຈ້ງ                                                                             ເຕືອນຜູ້ສະໝັກເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງດຳເນີນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໝັກສຳເລັດສົມບູນ.

 

                                                                         ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                         ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                         ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                         ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

                                                                          ການເລີ່ມສັນຍາ

                                                                         ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຂັ້ນຕອນການສະໝັກເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ                                                                           ແລະ ດີຂື້ນ.

ສັນຍາ                                                                ການສະຫຼຸບສັນຍາຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ

 

                                                                          ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                          ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                          ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                         ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

 ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ                                       ການກະກຽມການໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທຳອິດ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງໃໝ່

                                                                         ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                         ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                         ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                         ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ                                       

                                                                          ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການກວດສອບສະຖານະ                                        ການປະເມີນຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສຳເລັດພັນທະພາຍໃຕ້ສັນຍາຂອງພວກເຂົາ.

 

                                                                         ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                         ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                          ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                          ການປະຕິບັດສັນຍາ

ບັນຊີຜູ້ໃຊ້                                                            ການເປີດບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ແອັບພີເຄເຊີນ

 

                                                                          ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                          ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                          ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                         ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                         ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ                                           ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະຂອງການສັ່ງຊື້ ຫຼື ການຈັດສົ່ງ

 

                                                                         ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                         ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                         ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                         ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດຕຳແໜ່ງສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່

                                                                         ເນື້ອໃນຂອງການສື່ສານ

                                                                         ຮູບພາບ (ຖ້າມີ)

 

                                                                         ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                         ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຂັ້ນ                                                                                                                ຕອນການສົນທະນາກັບລູກຄ້າ ເພື່ອຈຸດປະສົງຈັສົ່ງສິນຄ້າ ເປັນ                                                                                                                    ໄປຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ດີຂຶ້ນ.

                                                                         ການປະຕິບັດສັນຍາ

ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ                                           ການຖ່າຍຮູບ, ການເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ ຂອງ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ 

 

                                                                         ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                         ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                         ຮູບພາບ/ວີດີໂອ

 

                                                                        ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                        ການລະບຸຕົວຕົນ ຂອງ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ

                                                                       ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຜູ້ຈັດສົ່ງ                             ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ສຳລັບ ການປະ​ມວນຜົນ ແລະ                                                                              ການສ້າງເປັນ ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ຈຳເປັນຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງຄ່າຕອບແທນໃຫ້ຜູ້ຈັດສົ່ງຂອງພວກເຮົາ.

 

                                                                       ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                       ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                       ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                       ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                       ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                       ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                       ເປັນພັນທະທາງກົດໝາຍ ສຳລັບ ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການສື່ສານ                                                       ເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ສຳລັບ ການສື່ສານ ລະຫວ່າງ ພວກເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ. ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການ                                                                            ດຳເນີນການ ແມ່ນ ການສື່ສານຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຳເປັນ.

 

                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                      ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                       ການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                      ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

ການຈັດສົ່ງ                                                      ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຖືກສັ່ງ ໂດຍ ລູກຄ້າ ໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ທັນທີ, ຂໍ້ມູນການປະສານງານ ຂອງ ຜູ້                                                                          ຈັດສົ່ງ ຈະຖືກຈັດເກັບ ແລະ ຄຳສັ່ງຊື້ ຈະຖືກສົ່ງ ເຖິງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ທີ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

 

                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                      ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                      ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ

                                                                      ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

 

                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                     ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                     ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

                                                                     ການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງ ລູກຄ້າ ຕໍ່ ການບໍລິການ

ການຄາດຄະເນການຈັດສົ່ງ                                ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ ແຈ້ງເຖິງ ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບ ເວລາຈັດສົ່ງ ທີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້, ຂໍ້ມູນຄວາມໄວໂດຍສະເລ່ຍ ຈະຖືກ                                                                             ປະມວນຜົນໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

 

                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                     ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ (ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ)

 

                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                    ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

                                                                    ການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງ ລູກຄ້າ ຕໍ່ການບໍລິການ

ການຊຳລະ                                                      ການກະກຽມເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳທາງການເງິນ; ການຊຳລະຄ່າບໍລິການ.

 

                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                      ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                       ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ

 

                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                      ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

ອຸປະກອນ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ                                 ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ສຳລັບ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຈາກ ພວກເຮົາ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຄື່ອງ​ແບບມີ​ຄວາມ​ເປັນເອກະພາບ                                                                           ແລະ ເປັນການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ ຈະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ                                                                            ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນແມ່ນມີ​ພ້ອມຕະຫຼອດເວລາ.

 

                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                      ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                      ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                      ພັນທະທາງກົດໝາຍ

ການບັນທຶກເວລາ                                            ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ ສຳລັບ ການປະຕິບັດ                                                                        ງານການຈັດສົ່ງຕົວຈິງ. ຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນການ ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳ ຊົ່ວໂມງ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບັນທຶກ                                                                          ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ. 

 

                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                      ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                      ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

                                                                      ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ

                                                                      ວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດ

                                                                      ການປ່ຽນຜຽນເວລາ

 

                                                                       ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                        ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                        ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ                       ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ (ຄຳຕຳນິ ຂອງ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ລູກຄ້າ)                                                                            ແລະ ຈຳນວນຄຳສັ່ງຊື້ ທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງລວມເຖິງ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ຄວາມນ່າເຊື່ອຖື, ການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່                                                                            ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕອບຮັບຄຳສັ່ງຊື້ ໃນລະຫວ່າງ ການປ່ຽນຜຽນ ຈົນກວ່າ ການປ່ຽນຜຽນ ຈະສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ການ                                                                                     ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ. 

 

                                                                       ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                       ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                       ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                       ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ

                                                                       ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ

                                                                       ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

 

                                                                       ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                       ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                       ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ

ການຍົກເລີກສັນຍາ                                            ການຍົກເລີກສັນຍາ ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ ແລະ ໃນກໍລະນີສະເພາະ ກັບ ຜູ້ຈັດສົ່ງ. 

 

                                                                       ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                       ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                       ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                       ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                      ການຍົກເລີກສັນຍາ

                                                                      ການຢຸດຕິ/ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການຂໍລາອອກ                                                 ການປິດບັນຊີ ທີ່ມີຢູ່; ການສົ່ງຄືນເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ໄດ້ຮັບ.

 

                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                      ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                      ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                     ການຍົກເລີກສັນຍາ

                                                                     ການຢຸດຕິ/ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການເກັບຂໍ້ມູນ                                                ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານອາກອນ.

 

                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                     ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                     ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

                                                                     ວັນເດືອນປີເກີດ

                                                                     ຂໍ້ມູນດ້ານອາກອນ

                                                                     ເວລາເຮັດວຽກ

 

                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                     ພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ                         ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

                                                                     ຂັ້ນຕອນການວ່າຈ້າງງານ ຂອງ ພວກເຮົາ ແມ່ນອີງໃສ່ ການຊອກຫາ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ທີ່ມີສັກກະຍະພາບ. ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບ ຜູ້                                                                        ສະໝັກ ທີ່ເໝາະສົມ, ພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດການໂຄສະນາການຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຂໍສະເໜີ ຂັ້ນຕອນ ຂອງ ພວກ                                                                          ເຮົາ ໃຫ້ ທ່ານ ຮັບຊາບ ຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ກິດຈະກຳການດຳເນີນງານການຕະຫຼາດອອນລາຍຕໍ່ໄປນີ້                                                                           ທີ່ພວກເຮົາ ນໍາໃຊ້ ແມ່ນ​ລວມ​ມີ ການກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່.

 

                                                                      1)    ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ

                                                                      ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການສັບປ່ຽນ ແລະ ຫາຍໄປ ຂອງ ປ້າຍໂຄສະນາ ໃນ ເວັບໄຊສ໌ ທີ່                                                                          ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອສະແດງປ້າຍໂຄສະນາ ທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ ສໍາລັບ                                                                          ບຸກຄົນ ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະເຮັດໄດ້ ສຳລັບ ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ ທີ່ມີສັກກະຍະພາບ. ຂັ້ນຕອນທຳ​ອິດ, ພວກເຮົາ ຈະກຳ                                                                          ນົົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຖັດໄປ, ​ພວກເຮົາໃຫ້ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ຂອງ ພວກເຮົາ ສະແດງໂຄສະນາຕໍ່ກຸ່ມ                                                                          ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ທຳການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ຍ້ອນວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່                                                                            ເປີດເຜີຍຊື່. ພວກເຮົາຈັດແບ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈັດວາງການໂຄສະນາຢູ່ບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອ                                                                          ການກຳນົດເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

 

                                                                      2)    ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່

                                                                       ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ໌ ຂອງ ພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບລາຍການຜູ້ຈັດສົ່ງຂອງພວກເຮົາ,                                                                               ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນເຊີເວີຄຸກກີ້ (cookies).   ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ເຂົ້າເວັບໄຊສ໌ອື່ນໆ, ຮຸ້ນສ່ວນໂຄສະນາ                                                                             ຂອງ ພວກເຮົາ ຈະແຈ້ງເຕືອນ ທ່ານ ແທນ ພວກເຮົາ ວ່າທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສົ່ງໃບສະໝັກ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານ                                                                              ພາດ ລາຍການຜູ້​ຈັດສົ່ງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ​.

                                                                       ທ່ານສາມາດປິດການກໍານົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່ໄດ້ໂດຍການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມເສີມທີ່ເໝາະສົມ ໃນບຣາວເຊີ້ຂອງທ່ານ.                                                                           ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດ ແລະ ຄວນຈະລຶບຄຸກກີ້ໄວ້ໃນບຣາວເຊີ ທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ປະຈຳ.

 

                                                                       ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: 

                                                                       ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

 

                                                                       ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                       ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ

                                                                       ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ

 

ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄວ້ດົນປານໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປ ພວກເຮົາ ຈະລຶບຂໍ້ມູນ ຂອງ ທ່ານ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງແລ້ວ. ລະບຽບການລຶບຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການ​ລຶບຂໍ້​ມູນ ຂອງ ພາກພື້ນ. ລະບຽບການລຶບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງຂອງການປະ​ມວນ​ຜົນ. ໃນຂອບເຂດການລຶບຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ກຳນົດລະບຽບກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການລຶບຂໍ້ມູນ. ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາຂອງ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ນັ້ນຈະຖືກລຶບໂດຍທັນທີ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນຕ່າງໆອາດຈະຖືກຢັບຢັ້ງຖ້າຫາກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດລຶບ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນໄລຍະຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ພວກເຮົາ ຈຶ່ງປິດກັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັງຈາກໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງແລ້ວ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສົມບູນ ຂອງ ຂໍ້ມູນ.  

ຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ?

ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຂອງ ທ່ານ ແກ່ບຸກຄົນທີສາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໜ້າວຽກສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຈາກຜູ້ສະໜອງບໍລິການທີ່ພວກເຮົາເລືອກ ແລະ ໃຫ້ສິດແກ່ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນບາງສ່ວນຢ່າງຈຳກັດ ແລະ  ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາ ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ່ແກ່ບັນດາຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອດຳເນີນການໃນນາມ ຂອງ ພວກເຮົາ, ແຕ່ລະບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພິສູດລະດັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ເໝາະສົມ. 

ຕໍ່ໄປນີ້ ພວກເຮົາ ຂໍແຈ້ງທ່ານ ຮັບຊອບ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຂອງ ພວກເຮົາ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ                                                                                                    ເຫດຜົນ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກ                                                                                                     ພວກເຂົາຈະສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ພວກເຮົາໂດຍ                                                                                                                                           ການສະໜອງບໍລິການດ້ານໄອທີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື ໂດຍການ                                                                                                                                              ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ພວກເຮົາ                                                                                                                                               ເຊັ່ນ:ການລະບຸ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນ                                                                                                                                                   ສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ທີ່ປຶກ ສາດ້ານອາກອນ, ທະນາຍຄວາມ                                                                                                                                           ຫຼື ຜູ້ກວດສອບພາຍນອກຖ້າຫາກພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການຕາມທີ່ໄດ້ຮັບ                                                                                                                                             ມອບໝາຍ. 

ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ (Delivery Hero SE Group)                   ບາງຄັ້ງພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດຕິ                                                                                                                                            ພາບ. ໃນສະພາບການແບບນີ້, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ                                                                                                                                              ພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການດຳເນີນງານ ຂອງ                                                                                                                                              ພວກເຮົາ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງຮ່ວມສະໜອງ ເນື້ອຫາ ແລະ ການໃຫ້                                                                                                                                           ບໍລິການຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນທາງເຕັກນິກຂອງລະບົບ. 

                                                                                                                                         ພວກເຮົາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້                                                                                                                                               ກຳນົດການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນກັບ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ. ພາຍໃນ                                                                                                                                           ຂອບ ຂອງ ການຮ່ວມມືກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາ ແລະ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ                                                                                                                                           ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ຈະຮັບປະກັນສິດຂອງພວກເຮົາ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.                                                                                                                                               ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ ສາມາດ ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ ເຖິງ ພວກເຮົາ ແລະ ເຖິງ ເດລິ                                                                                                                                                 ເວີຣີຮີໂຣ ເອັສອີ ທີ່ Oranienburger Straße 70, 10117 ເບີລິນ.                                                                                                                                                 ທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່                                                                                                                                                                        dpo@deliveryhero .com

ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ                                                     ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍ, ມັນອາດຈະມີທີ່ວ່າຜູ້ຈັດສົ່ງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ                                                                                                                                             ຈໍານວນໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາປະ ພຶດຕົວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງການ                                                                                                                                             ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເສຍຫາຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ພວກເຮົາ ບໍ່ພຽງແຕ່                                                                                                                                          ມີພັນທະໃນການມອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເນື່ອງຈາກມັນເປັນພັນທະທາງ                                                                                                                                              ກົດໝາຍ, ແນ່ນອນມັນຍັງເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ພວກ                                                                                                                                          ເຮົາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ, ດໍາເນີນການຮຽກຮ້ອງສິດ ຂອງ                                                                                                                                                ພວກເຮົາ ແລະ ປະຕິເສດການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳ.


 

ພວກເຮົາໂອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປຍັງບັນດາປະເທດທີສາມໃດແດ່?

ພວກເຮົາ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ພາຍໃນ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APAC) ເປັນຫຼັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຂອງ ພວກເຮົາ ບາງສ່ວນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ແມ່ນຢູ່ພາຍນອກ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຂອງ ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ຊັງຊາເຖິງ ລະບຽບການທີ່ແນ່ນອນ ສຳລັບ ການໂອນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໄປຍັງປະເທດທີສາມ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາ ຈະໂອນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານ ໄປຍັງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນປະເທດທີສາມ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກນອກ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ພວກເຮົາ ຈະປະເມີນລະດັບການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ ພວກເຂົາ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຂອງການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ພວກເຂົາ ຈະຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

 

ບໍ່ວ່າ ບັນດາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຈະຢູ່ພາຍໃນ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ໃນປະເທດທີສາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະທ່ານ ຕ້ອງເຊັນ ສັນຍາສະໜອງບໍລິການ ກັບ ພວກເຮົາ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017.

ສິດຂອງທ່ານມີຫຍັງແດ່ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສິດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດອ້າງໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານມີິສິດ ໃນການຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຈາກ ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ ໄດ້ເກັບຮັກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 

 

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:                                                               ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

                                                                                                                                    ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ ໄດ້ເກັບ                                                                                                                                      ຮັກສາ ແລະ ວິທີການ ທີ່ ພວກເຮົາ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ພັນທະໃນການຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້                                     ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ ທ່ານ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ພວກເຮົາ ນັ້ນ                                                                                                                                        ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຕາມຫຼັງ ທ່ານ ສັງເກດເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ                                                                                                                                        ເກັບຮັກສາໄວ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ, ທ່ານ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້                                                                                                                                             ພວກເຮົາຊາບ ເພື່ອທີ່ ພວກເຮົາ ຈະສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ດັດແກ້ ໃຫ້                                                                                                                                                ຖືກຕ້ອງ.

ສິດໃນການລຶບຂໍ້ມູນ                                                                                                        ທ່ານສາມາດສະເໜີຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ ລຶບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ                                                                                                                                        ເກັບໄວ້ໄດ້ທຸກເວລາ.

ສິດໃນການຈຳກັດການດຳເນີນການ                                                                                   ຖ້າຫາກ ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງການລຶບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ ພວກ                                                                                                                                        ເຮົາ ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ, ທ່ານ ສາມາດຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ ຈຳກັດ                                                                                                                                        ການດຳເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາ ຈະເກັບ                                                                                                                                      ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ຖາວອນ  ແລະ ລວມເຂົ້າກັບລະບົບ ປະຕິບັດການຂອງ                                                                                                                                        ພວກເຮົາ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກທ່ານຕ້ອງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊ່ວງເວລາ                                                                                                                                     ນີ້ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້, ບໍ່ດັ່ງນັ້່ນ ພວກເຮົາ ຈະ                                                                                                                                       ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີກຄັ້້ງ.

ສິດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ                                                                                             ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ ສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ ໃນ                                                                                                                                             ຮູບແບບທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ ໂດຍເຄື່ອງອ່ານ ໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບອື່ນ.                                                                                                                                      ໃນສະພາບການນີ້, ພວກເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້ ຂໍ້ມູນມີຄວາມພ້ອມ ສຳລັບ ທ່ານ                                                                                                                                     ໃນຮູບແບບ JSON.

ສິດໃນການຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ                                                                        ທ່ານສາມາດເພີກຖອນ ການຍິນຍອມຂອງທ່ານ ໄດ້ທຸກເວລາ ຫຼື ຄັດຄ້ານ                                                                                                                                       ການການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ໃນນີ້ຍັງລວມ ການ                                                                                                                                            ຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ ດຳເນີນການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບ                                                                                                                                       ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ, ແຕ່ຈະອີງໃສ່ຕາມຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງ                                                                                                                                     ຕາມກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ເພື່ອໃຊ້ກັບການຕະຫຼາດໂດຍກົງ. ທ່ານ ສາມາດ                                                                                                                                             ປະຕິເສດ ການຮັບເອົາຈັດໝາຍແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

                                                                                                                                   ຖ້າທ່ານ ບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ຕ້ອງການຄັດຄ້ານ ຈຸດປະສົງໃນການປະມວນຜົນໃດ                                                                                                                                     ໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ໂດຍອິງຕາມ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ                                                                                                                                       ຂອງພວກ ເຮົາ, ທ່ານ ສາມາດຄັດຄ້ານ ການປະເມີນຜົນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ                                                                                                                                       ໃນຂອບເຂດທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສະຖານະການສະເພາະຂອງທ່ານ. ກະລຸນາ ສົ່ງອີ                                                                                                                                   ເມວ ເຖິງ support_rider@foddpanda.la. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາ ຈະ                                                                                                                                      ກວດເບິ່ງການປະມວນຜົນອີກຄັ້ງ ແລະ ຢຸດການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ                                                                                                                                   ເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ ຫຼື ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງ ພວກເຮົາ ຕໍ່ທ່ານ ວ່າເປັນຫຍັງ                                                                                                                                     ພວກເຮົາ ຈຶ່ງສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ການຕັດສິນໃຈແບບອັດຕະໂນມັດ                                                                                 ພວກເຮົາ ຍັງຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໃນສະພາບການຂອງ                                                                                                                                    ລະບົບສູດຄິດໄລ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນຂອງ ພວກເຮົາ ງ່າຍຂຶ້ນ.                                                                                                                                          ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານ ມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈ ໂດຍອາໄສການ                                                                                                                                           ປະມວນ ຜົນແບບອັດຕະໂນມັດ ພຽງຢ່າງດຽວ. ຖ້າຫາກ ທ່ານ ເຊື່ອວ່າ ພວກ                                                                                                                                    ເຮົາ ໄດ້ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ທ່ານ ສາມາດ                                                                                                                                        ຕິດຕໍ່ຫາ ພວກເຮົາ ໄດ້ທີ່ support_rider@foodpanda.la. ໃນກໍລິນີນີ້,                                                                                                                                        ພວກເຮົົາ ຈະກວດ ແບບສອບແຍກກັນ ແລະ ຕັດສິນໄປແຕ່ລະກໍລະນີ.

ສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ                                                                                                   ຖ້າຫາກ ທ່ານ ພົບເຫັນວ່າ ພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ                                                                                                                                      ກັບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່                                                                                                                                     ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ທຸກເວລາ.

                                                                                                                                ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພວກເຮົາແມ່ນ:

                                                                                                                                ຊື່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ: ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດ                                                                                                                                            ສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ

                                                                                                                                ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

                                                                                                                                 ອີເມວ: report@laocert.gov.la