ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຈັດສົ່ງ

ໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ?

ຜູ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ທີ່ແມ່ນ ອົງກອນ ທີ່ກຳນົດ ວັດຖຸປະສົງ ແລະ ວິທີຂອງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທ່ີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ເຊິ່ງມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນອາຊຽນ, ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01000, ສປປ ລາວ. ອີເມວ: support_rider@foodpanda.la (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ເອກະສານສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “foodpanda” “ພວກເຮົາ”, “ຂອງພວກເຮົາ”, “ຜູ້ຄວບຄຸມ”). ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງໃຊ້ຄຳສັບ “ຜູ້ຈັດສົ່ງ”  ຫຼື “ຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ” ເມື່ອກ່າວເຖິງ ທ່ານ.

ຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດແດ່ທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນ?

ຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ທ່ານ ຈະສາມາດເຫັນວ່າໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນປະເພດໃດຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ ແລະ ໃນກໍລະນີໃດ ທີ່ ພວກເຮົາ ຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ໃຫ້ກັບ ບຸກຄົນອື່ນ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແມ່ນ ຂໍ້ມູນທີ່ ພວກເຮົາ ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່ ຫຼື  ອີເມວ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ປະເພດໃດທີ່ພວກເຮົາປະມວນຜົນ?

ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງ ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຈັດສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄຳສັ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບ ພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນເພື່ອປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເພື່ອບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ພວກເຮົາ ຈະຮວບຮວມ, ປະມວນ ແລະ ເກັບກຳ ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ດັ່ງຕໍ່ໄປນິ້ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

ປະເພດຂໍ້ມູນ                                                               ຄຳອະທິບາຍ

ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ                                                   ຊື່, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່                                                               ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບ

ຂໍ້ມູນບັນຊີ                                                               ວັນເດືອນປິເກີດ, ສະຖານທີ່ເກີດ, ສັນຊາດ, ເພດ, ລາຍລະອຽດບັນຊີທະນາຄານ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ

ຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ                       ເວລານຳໃຊ້ງານ ຂອງ ແອັບພິເຄເຊີນ, ລາຍລະອຽດການສັ່ງ

ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ                                       ຂໍ້ມູນກຳນົດຈຸດພິກັດ (GPS)

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ                                                   ຂໍ້ມູນອຸປະກອນ

 

ພວກເຮົາປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອຈຸດປະສົງໃດ?

ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ທ່ານ ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການປະມວນຜົນທີ່ເປັນໄປຕາມສັດສ່ວນ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ ແກ່ທ່ານ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

ຈຸດປະສົງ                                                                      ຍ້ອນຫຍັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້?

ການຮັບສະໝັກ                                                           ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ, ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະມວນຜົນ                                                                                        ແລະ ເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ສະໜອງ ໃຫ້ ພວກເຮົາ.                                                                                      ຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນເພື່ອການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຮັບເອົາ ຫຼື ບໍ່​ຮັບ​ເອົ​າ ຜູ້ຍື່ນ                                                                                       ສະໝັກ​.

                                                                                  ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                 - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                 - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່                                                                     

                                                                                 - ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                                  ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

                                                                                 - ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ ເຊັ່ນ: ການຄັດຈ້ອນ ແລະ ການຄັດເລືອກ ຜູ້ສະໝັກ

                                                                                 - ການເລີ່ມສັນຍາ

                                                                                  ການຢືນຢັນຕົວຕົນ:

                                                                                 ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນການສະໝັກຂອງທ່ານຈາກການສໍ້ໂກງຫຼອກລວງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ພວກເຮົາຕ້ອງກວດ                                                                                     ສອບການຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນຜູ້ທີ່ພວກເຂົາອ້າງວ່າແມ່ນ                                                                                    ເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົານໍາໃຊ້ ມາດຕະການໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ                                                                                        ຮູບແບບພຶດຕິກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສກໍາລັງພົບຢູ່ໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນໄດ້ຖືກກວດສອບ. ພວກເຮົາຈະຖາມ                                                                                       ເພື່ອຂໍໃຫ້ທ່ານອັບໂຫລດຮູບພາບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຮູບເຊວຟີ (selfie) ໄວ້ໃນລະບົບຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງຈະຖືກ                                                                                    ຢືນຢັນ ແລະ ກວດສອບໂດຍພວກເຮົາ. ຮູບພາບຈະຖືກລຶບອອກທັນທີທີ່ການຢືນຢັນຕົວຕົນໄດ້ຖືກ                                                                                          ຢັ້ງຢືນແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.

 

                                                                                 ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

 

                                                                                 ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

                                                                                - ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

ການ​ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ສະ​ໝັກຄືນໃໝ່                               ຖ້າ ຜູ້ສະໝັກ ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນການສະໝັກ, ຂໍ້ຄວາມ (SMS) ຫຼື ອີເມວ ຈະຖືກສົ່ງ                                                                                     ພື່ອໄປແຈ້ງເຕືອນ ຜູ້ສະໝັກ ເຖິງ ຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງດຳເນີນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໝັກສຳເລັດສົມບູນ.

                                                                                  ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                 - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                 - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                                    ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

                                                                                   - ການເລີ່ມສັນຍາ

                                                                                   - ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ເປັນໄປຢ່າງ                                                                                         ລາບລື່ນ ແລະ ດີຂື້ນ.

ສັນຍາ                                                                            ການສະຫຼຸບ ສັນຍາຜູ້ຮັບຈ້າງອິດສະຫຼະ

                                                                                     ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                   - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                   - ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

                                                                                     ພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການປະຖົມນິເທດ                                                            ການກະກຽມການໃຫ້ບໍລິການໃນວັນທຳອິດ, ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ຜູ້ຈັດສົ່ງໃໝ່

                                                                                      ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                                     - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                     - ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການກວດສອບສະຖານະ                                                     ການປະເມີນຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດສຳເລັດ ພັນທະ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ                                                                                          ຂອງພວກເຂົາ.

                                                                                       ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                                       - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                                       ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                      - ການປະຕິບັດສັນຍາ

ບັນຊີຜູ້ໃຊ້                                                                        ການເປີດບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ແອັບພີເຄເຊີນ

 

                                                                                       ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                                      - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                      - ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ                                                        ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະຂອງການສັ່ງຊື້ ຫຼື ການຈັດສົ່ງ

 

                                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                      - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                      - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                      - ຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດຕຳແໜ່ງສະຖານທີ່ບ່ອນຢູ່

                                                                                      - ເນື້ອໃນຂອງການສື່ສານ

                                                                                      - ຮູບພາບ (ຖ້າມີ)

 

                                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຂັ້ນຕອນການສົນທະນາກັບລູກຄ້າ                                                                                         ເພື່ອຈຸດປະສົງຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ເປັນໄປຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ດີຂຶ້ນ.

                                                                                      - ການປະຕິບັດສັນຍາ

ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ                                                        ການຖ່າຍຮູບ, ການເຜີຍແຜ່ຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ ຂອງ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ

 

                                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                                      - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                      - ຮູບພາບ/ວີດີໂອ

 

                                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ການລະບຸຕົວຕົນ ຂອງ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ

                                                                                     - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຜູ້ຈັດສົ່ງ                                           ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ສຳລັບ ການປະ​                                                                                          ມວນຜົນ ແລະ ການສ້າງເປັນ ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານ ທີ່ຈຳເປັນຕາມກົດໝາຍ ພ້ອມທັງ ຄ່າ                                                                                              ຕອບແທນ ໃຫ້ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ.

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                     - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                     - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                     - ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                                    - ເປັນພັນທະທາງກົດໝາຍ ສຳລັບ ການປະຕິບັດສັນຍາ

ການສື່ສານ                                                                     ເຄື່ອງມືທີ່ແຕກຕ່າງ ຈະຖືກນຳໃຊ້ ສຳລັບ ການສື່ສານ ລະຫວ່າງ ພວກເຮົາ ແລະ ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ.                                                                                             ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການດຳເນີນການ ແມ່ນ ການສື່ສານຂໍ້ມູນ ທີ່ຈຳເປັນ.

 

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ: 

                                                                                    - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                                    - ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

ການຈັດສົ່ງ                                                                    ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຖືກສັ່ງ ໂດຍ ລູກຄ້າ ໄດ້ຖືກຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ທັນທີ, ຂໍ້ມູນການ                                                                                            ປະສານງານ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຈະຖືກຈັດເກັບ ແລະ ຄຳສັ່ງຊື້ ຈະຖືກສົ່ງ ເຖິງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ທີ່ຢູ່ບ່ອນທີ່                                                                                                ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

 

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                    - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                                    - ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

                                                                                    - ການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງ ລູກຄ້າ ຕໍ່ ການບໍລິການ

ການຄາດຄະເນການຈັດສົ່ງ                                               ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ ແຈ້ງເຖິງ ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບ ເວລາຈັດສົ່ງ ທີ່ຖືກຄາດຄະເນໄວ້, ຂໍ້ມູນຄວາມໄວໂດຍ                                                                                       ສະເລ່ຍ ຈະຖືກປະມວນຜົນໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.

 

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ (ທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນ)

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

                                                                                     - ການຮັບປະກັນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຂອງ ລູກຄ້າ ຕໍ່ການບໍລິການ

ການຊຳລະ                                                                       ການກະກຽມເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳທາງການເງິນ; ການຊຳລະຄ່າບໍລິການ.

 

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                    - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                    - ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ

 

                                                                                    ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

ອຸປະກອນ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ                                                 ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນ ສຳລັບ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຈາກ ພວກເຮົາ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຄື່ອງ​ແບບມີ​ຄວາມ​                                                                                      ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາ ຈະ                                                                                      ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ                                                                                        ແມ່ນມີ​ພ້ອມຕະຫຼອດເວລາ.

 

                                                                                    ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                   - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                   - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                    ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                                    - ພັນທະທາງກົດໝາຍ

ການບັນທຶກເວລາ                                                           ພວກເຮົາ ຈະເກັບກຳ, ປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ                                                                                          ສຳລັບ ການປະຕິບັດງານການຈັດສົ່ງຕົວຈິງ. ຈຸດປະສົງຂອງການດຳເນີນການ ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳ                                                                                            ຊົ່ວໂມງ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບັນທຶກ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນ. 

                                                                                    ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                    - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                    - ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ນໍາໃຊ້

                                                                                    - ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ

                                                                                    - ວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ວັນສິ້ນສຸດ

                                                                                    - ການປ່ຽນຜຽນເວລາ

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                                     - ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ

ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ                                    ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ ຂອງ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນນະພາບ (ຄຳຕຳນິ ຂອງ ຮ້ານ                                                                                               ອາຫານ ແລະ ລູກຄ້າ) ແລະ ຈຳນວນຄຳສັ່ງຊື້ ທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງໃຫ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງລວມເຖິງ, ແຕ່ບໍ່                                                                                               ຈຳກັດ, ຄວາມນ່າເຊື່ອຖື, ການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕອບຮັບຄຳສັ່ງຊື້ ໃນລະຫວ່າງ ການປ່ຽນ                                                                                       ຜຽນ ຈົນກວ່າ ການປ່ຽນຜຽນ ຈະສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ. 

 

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                    - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

                                                                                    - ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                    - ການຕິດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ

                                                                                    - ການປະເມີນຜົນງານການເຮັດວຽກ

ການຍົກເລີກສັນຍາ                                                          ການຍົກເລີກສັນຍາ ໃນກໍລະນີທົ່ວໄປ ແລະ ໃນກໍລະນີສະເພາະ ກັບ ຜູ້ຈັດສົ່ງ. 

 

                                                                                     ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                    - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                    - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                                     ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ການຍົກເລີກສັນຍາ

                                                                                     - ການຢຸດຕິ/ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການຂໍລາອອກ                                                                 ການປິດບັນຊີ ທີ່ມີຢູ່; ການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນທີ່ຍັງເຫຼືອຄ້າງ (ຖ້າມີ) ແລະ ການຊຳລະໜີ້ສິນ                                                                                            ທັງໝົດຄືນໃຫ້ບໍລິສັດ.

 

                                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:  

                                                                                     - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                     - ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

 

                                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                      - ການຍົກເລີກສັນຍາ

                                                                                      - ການຢຸດຕິ/ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ການເກັບຂໍ້ມູນ                                                                 ການເກັບຮັກສາເອກະສານ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານອາກອນ.

 

                                                                                      ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ເກັບກຳ:

                                                                                     - ຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸຕົວຕົນ

                                                                                     - ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

                                                                                     - ວັນເດືອນປີເກີດ

                                                                                     - ຂໍ້ມູນດ້ານອາກອນ

                                                                                     - ເວລາເຮັດວຽກ

 

                                                                                      ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                     - ພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ                                         ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

                                                                                       ຂັ້ນຕອນການວ່າຈ້າງງານ ຂອງ ພວກເຮົາ ແມ່ນອີງໃສ່ ການຊອກຫາ ຜູ້ຈັດສົ່ງ ທີ່ມີສັກກະຍະພາບ.                                                                                           ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ໄດ້​ຮັບ ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ເໝາະສົມ, ພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດການໂຄສະນາການຕະຫຼາດ. ສະນັ້ນ,                                                                                           ພວກເຮົາ ຂໍສະເໜີ ຂັ້ນຕອນ ຂອງ ພວກເຮົາ ໃຫ້ ທ່ານ ຮັບຊາບ ຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ                                                                                         ໄດ້. ກິດຈະກຳການດຳເນີນງານການຕະຫຼາດອອນລາຍຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ ພວກເຮົາ ນໍາໃຊ້ ແມ່ນ​ລວມ​ມີການ                                                                                         ກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່.

 

                                                                                        1) ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ

                                                                                         ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ໝາຍເຖິງ ການສັບປ່ຽນ ແລະ ຫາຍໄປ ຂອງ ປ້າຍ                                                                                                 ໂຄສະນາ ໃນ ເວັບໄຊສ໌ ທີ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສະເພາະ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອ                                                                                             ສະແດງປ້າຍໂຄສະນາ ທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ ສໍາລັບບຸກຄົນ ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະເຮັດໄດ້ ສຳລັບ ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ                                                                                              ບັນດາຜູ້ຈັດສົ່ງ ທີ່ມີສັກກະຍະພາບ. ຂັ້ນຕອນທຳ​ອິດ, ພວກເຮົາ ຈະກຳນົົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂັ້ນ                                                                                            ຕອນຖັດໄປ, ​ພວກເຮົາໃຫ້ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ ຂອງ ພວກເຮົາ ສະແດງໂຄສະນາຕໍ່ກຸ່ມ                                                                                                    ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ທຳການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ ຍ້ອນວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້                                                                                          ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ພວກເຮົາຈັດແບ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຈັດວາງການ                                                                                          ໂຄສະນາຢູ່ບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອການກຳນົດເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

 

                                                                                      2) ການກຳນົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່

                                                                                       ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ໌ ຂອງ ພວກເຮົາ ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບລາຍການຜູ້ຈັດສົ່ງ                                                                                         ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນເຊີເວີຄຸກກີ້ (cookies).   ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ເຂົ້າ                                                                                         ເວັບໄຊສ໌ອື່ນໆ, ຮຸ້ນສ່ວນໂຄສະນາ ຂອງ ພວກເຮົາ ຈະແຈ້ງເຕືອນ ທ່ານ ແທນ ພວກເຮົາ ວ່າທ່ານຍັງ                                                                                         ບໍ່ທັນໄດ້ສົ່ງໃບສະໝັກ. ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານພາດລາຍການຜູ້​ຈັດສົ່ງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ​.

                                                                                       ທ່ານສາມາດປິດການກໍານົດເປົ້າໝາຍຄືນໃໝ່ໄດ້ໂດຍການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມເສີມທີ່ເໝາະສົມ ໃນ                                                                                           ບຣາວເຊີ້ຂອງທ່ານ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດ ແລະ ຄວນຈະລຶບຄຸກກີ້ໄວ້ໃນບຣາວເຊີ ທີ່ທ່ານໃຊ້                                                                                         ຢູ່ປະຈຳ.

 

                                                                                        ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: 

                                                                                        - ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

 

                                                                                        ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

                                                                                        - ຂັ້ນຕອນການຮັບສະໝັກ

                                                                                        - ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ

 

ພວກເຮົາເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄວ້ດົນປານໃດ?

ໂດຍທົ່ວໄປ ພວກເຮົາ ຈະລຶບຂໍ້ມູນ ຂອງ ທ່ານ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງແລ້ວ. ລະບຽບການລຶບຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ລະບຽບການ​ລຶບຂໍ້​ມູນ ຂອງ ພາກພື້ນ. ລະບຽບການລຶບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງຂອງການປະ​ມວນ​ຜົນ. ໃນຂອບເຂດການລຶບຂໍ້ມູນພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ກຳນົດລະບຽບກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການລຶບຂໍ້ມູນ. ເມື່ອຄົບກຳນົດເວລາຂອງ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ນັ້ນຈະຖືກລຶບໂດຍທັນທີ. 

ໃນບາງກໍລະນີ, ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ລຶບຂໍ້ມູນຕ່າງໆອາດຈະຖືກຢັບຢັ້ງຖ້າຫາກຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕາມກົດໝາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດລຶບ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນໄລຍະຕໍ່າສຸດທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ພວກເຮົາ ຈຶ່ງປິດກັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັງຈາກໄດ້ສຳເລັດຕາມຈຸດ​ປະ​ສົງແລ້ວ ແລະ ຮັບປະກັນ ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສົມບູນ ຂອງ ຂໍ້ມູນ.

ຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ?

ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຂອງ ທ່ານ ແກ່ບຸກຄົນທີສາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນໜ້າວຽກສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາ ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຈາກຜູ້ສະໜອງບໍລິການທີ່ພວກເຮົາເລືອກ ແລະ ໃຫ້ສິດແກ່ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນບາງສ່ວນຢ່າງຈຳກັດ ແລະ  ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາ ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ່ແກ່ບັນດາຜູ້ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອດຳເນີນການໃນນາມ ຂອງ ພວກເຮົາ, ແຕ່ລະບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພິສູດລະດັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຫຼັກຖານທີ່ເໝາະສົມ. 

 

ຕໍ່ໄປນີ້ ພວກເຮົາ ຂໍແຈ້ງທ່ານ ຮັບຊອບ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຂອງ ພວກເຮົາ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ                                                                     ເຫດຜົນ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກ                                                            ພວກເຂົາຈະສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ພວກເຮົາໂດຍການສະໜອງບໍລິການ                                                                                                 ດ້ານໄອທີ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫຼື ໂດຍການຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ໃນການດຳເນີນ                                                                                                       ທຸລະກິດ ຂອງ ພວກເຮົາ ເຊັ່ນ: ການລະບຸ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນ                                                                                                     ສ່ວນຕົວອາດຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ທີ່ປຶກ ສາດ້ານອາກອນ, ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ຜູ້ກວດສອບພາຍ                                                                                                   ນອກຖ້າຫາກພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. 

 ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ

ເອັສອີ (Delivery Hero SE Group)                                        ບາງຄັ້ງພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ. ໃນສະພາບການ                                                                                                    ແບບນີ້, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນພາຍໃນກຸ່ມບໍລິສັດເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນ                                                                                                  ການດຳເນີນງານ ຂອງ ພວກເຮົາ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາ ຍັງຮ່ວມສະໜອງ ເນື້ອຫາ ແລະ ການໃຫ້                                                                                                ບໍລິການຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນທາງເຕັກນິກຂອງລະບົບ. 

                                                                                            ພວກເຮົາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ                                                                                                  ຮ່ວມກັນກັບ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ. ພາຍໃນຂອບ ຂອງ ການຮ່ວມມືກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາ ແລະເດ                                                                                              ລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ຈະຮັບປະກັນສິດຂອງພວກເຮົາ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ,                                                                                              ທ່ານ ສາມາດ ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍ ເຖິງພວກເຮົາ ແລະ ເຖິງ ເດລິເວີຣີ ຮີໂຣ ເອັສອີ ທີ່ Oranienburger                                                                                              Straße 70, 10117 ເບີລິນ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່                                                                                                                        dpo@deliveryhero .com

ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ການດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ        ເປັນທີ່ໜ້າເສຍດາຍ, ມັນອາດຈະມີທີ່ວ່າຜູ້ຈັດສົ່ງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈໍານວນໃດໜຶ່ງຂອງພວກ                                                                                              ເຮົາປະ ພຶດຕົວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເສຍຫາຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້,                                                                                                    ພວກເຮົາ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີພັນທະໃນການມອບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເນື່ອງຈາກມັນເປັນພັນທະທາງ                                                                                                      ກົດໝາຍ, ແນ່ນອນມັນຍັງເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ພວກເຮົາເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມ                                                                                              ເສຍຫາຍ, ດໍາເນີນການຮຽກຮ້ອງສິດ ຂອງ ພວກເຮົາ ແລະ ປະຕິເສດການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທຳ.

ພວກເຮົາ ໂອນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໄປຍັງ ບັນດາປະເທດທີສາມ ໃດແນ່?

ພວກເຮົາ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ພາຍໃນ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APAC) ເປັນຫຼັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຂອງ ພວກເຮົາ ບາງສ່ວນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ແມ່ນຢູ່ພາຍນອກ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຂອງ ພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ຊັງຊາເຖິງ ລະບຽບການທີ່ແນ່ນອນ ສຳລັບ ການໂອນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໄປຍັງປະເທດທີສາມ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາ ຈະໂອນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານ ໄປຍັງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນປະເທດທີສາມ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກນອກ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ພວກເຮົາ ຈະປະເມີນລະດັບການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ ພວກເຂົາ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ຂອງການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ ພວກເຂົາ ຈະຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

 

ບໍ່ວ່າ ບັນດາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຈະຢູ່ພາຍໃນ ທະວີບ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ໃນປະເທດທີສາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະທ່ານ ຕ້ອງເຊັນ ສັນຍາສະໜອງບໍລິການ ກັບ ພວກເຮົາ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017.

 

ຄຸກກີ້ Cookies

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຢ້ຽມຢາມເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການນຳໃຊ້ບາງໜ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ພວກເຮົານຳໃຊ້ ຄຸກກີ້ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຮຽກເອີ້ນຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງໆ (so-called cookies). ເອກະສານທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄຸກກີ້ບາງປະເພດ ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຈະຖືກລຶບຖິ້ມຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດຂອງ ໄລຍະບຣາວເຊີ (browser), ເຊັ່ນ: ຫລັງຈາກປິດ ບຣາວເຊີ ຂອງທ່ານ (ໄລຍະຮຽກເອີ້ນຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງໆ). ຄຸກກີ້ອື່ນໆຍັງຄົງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ຫລື ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ໂປແກຼມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ (ຄຸກກີ້ຄົງທີ່). ທ່ານສາມາດຕັ້ງໂປແກຼມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າ ຄຸກກີ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບການຍອມຮັບຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ຍົກເວັ້ນການຍອມຮັບ ຄຸກກີ້ ສຳລັບກໍລະນີສະເພາະ ຫຼື ກໍລະນີທົ່ວໄປ. ການບໍ່ຍອມຮັບ ຄຸກກີ້ ອາດຈະ ຈຳກັດການເຮັດວຽກຂອງໜ້າທີໃນເວບໄຊທ໌ / ແອັບຂອງພວກເຮົາ.

 

ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມໃນບຣາວເຊີຂອງທ່ານເພື່ອປິດກັ້ນໃນ ຄຸກກີ້ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ. ໂດຍການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະບໍ່ເຫັນໂຄສະນາທີ່ອີງຕາມຄວາມສົນໃຈໃດໆເລີຍ.

 

ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ: 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸປະກອນທີ່ຈຳກັດ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດ (IP), ລະຫັດອຸປະກອນ, ທີ່ຢູ່ ແມັກ (MAC), ລະບົບປະຕິບັດການ, ຊະນິດອຸປະກອນ, ລະຫັດ Apple Advertiser (IDFA) or ຫຼື ລະຫັດ Android Ad (AAID).

 

ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ:

  • ການຍິນຍອມ

  • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ

 

ພວກທ່ານສາມາດຊອກຫານະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ຄຸກກີ້ ກັບ ຄຸກກີ້ທັງໝົດ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸກກີ້ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕິດຕາມເວັບໄຊ໌

ສິດ ຂອງ ທ່ານ ມີຫຍັງແດ່ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ມູນ ແລະ ສິດເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດອ້າງໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານມີິສິດ ໃນການຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຈາກ ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ ໄດ້ເກັບຮັກສາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ຍັງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ                                                              ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ ໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ວິທີ

                                                                                                  ການ ທີ່ ພວກເຮົາ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ພັນທະໃນການຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້                                                                  ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ ທ່ານ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ ພວກເຮົາ ນັ້ນຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຕາມ                                                                                                     ຫຼັງ ທ່ານ ສັງເກດເຫັນວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີການ                                                                                                     ປ່ຽນແປງ, ທ່ານ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ ເພື່ອທີ່ ພວກເຮົາ ຈະສາມາດແກ້ໄຂ ຫຼື ດັດ                                                                                                     ແກ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ສິດໃນການລຶບຂໍ້ມູນ                                                                    ທ່ານສາມາດສະເໜີຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ ລຶບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ທີ່ ພວກເຮົາ ເກັບໄວ້ໄດ້ທຸກເວລາ.

ສິດໃນການຈຳກັດການດຳເນີນການ                                               ຖ້າຫາກ ທ່ານ ບໍ່ຕ້ອງການລຶບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ ພວກເຮົາ ດຳເນີນການ                                                                                                    ຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ, ທ່ານ ສາມາດຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ ຈຳກັດ ການດຳເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງ                                                                                                  ທ່ານ. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາ ຈະເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ຖາວອນ  ແລະ ລວມເຂົ້າກັບລະບົບ                                                                                                     ປະຕິບັດການຂອງ ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນຫາກທ່ານຕ້ອງການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຊ່ວເວລາ                                                                                                    ນີ້ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້, ບໍ່ດັ່ງນັ້່ນ ພວກເຮົາ ຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ                                                                                                     ຂອງທ່ານອີກຄັ້້ງ.

ສິດໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ                                                         ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ ພວກເຮົາ ສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ທີ່ຈັດເກັບໄວ້ ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດອ່ານ                                                                                                  ໄດ້ ໂດຍເຄື່ອງອ່ານ ໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຮັບຜິດຊອບອື່ນ. ໃນສະພາບການນີ້, ພວກເຮົາ ຈະເຮັດໃຫ້                                                                                                    ຂໍ້ມູນມີຄວາມພ້ອມ ສຳລັບ ທ່ານ ໃນຮູບແບບ JSON.

ສິດໃນການຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ                                     ທ່ານສາມາດເພີກຖອນ ການຍິນຍອມຂອງທ່ານ ໄດ້ທຸກເວລາ ຫຼື ຄັດຄ້ານການການປະມວນ                                                                                                    ຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ໃນນີ້ຍັງລວມ ການຄັດຄ້ານການປະມວນຜົນຂອງພວກເຮົາ                                                                                                  ທີ່ ດຳເນີນການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ, ແຕ່ຈະອີງໃສ່ຕາມຜົນ                                                                                                            ປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ເພື່ອໃຊ້ກັບການຕະຫຼາດໂດຍກົງ. ທ່ານ ສາມາດ                                                                                                      ປະຕິເສດ ການຮັບເອົາຈັດໝາຍແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.

                                                                                                ຖ້າທ່ານ ບໍ່ເຫັນດີ ຫຼື ຕ້ອງການຄັດຄ້ານ ຈຸດປະສົງໃນການປະມວນຜົນໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ                                                                                                  ໂດຍອິງຕາມ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພວກ ເຮົາ, ທ່ານ ສາມາດຄັດຄ້ານ                                                                                                  ການປະເມີນຜົນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໃນຂອບເຂດທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສະຖານະການສະເພາະຂອງ                                                                                                    ທ່ານ. ກະລຸນາ ສົ່ງອີເມວ ເຖິງ support_rider@foddpanda.la. ໃນກໍລະນີນີ້, ພວກເຮົາ ຈະ                                                                                                  ກວດເບິ່ງການປະມວນຜົນອີກຄັ້ງ ແລະ ຢຸດການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເພື່ອຈຸດປະສົນີ້                                                                                                  ຫຼື ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງ ພວກເຮົາ ຕໍ່ທ່ານ ວ່າເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນ                                                                                                      ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ການຕັດສິນໃຈແບບອັດຕະໂນມັດ                                                 ພວກເຮົາ ຍັງຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໃນສະພາບການຂອງລະບົບສູດຄິດໄລ່                                                                                                    ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນຂອງ ພວກເຮົາ ງ່າຍຂຶ້ນ. ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານ ມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຂຶ້ກັບ                                                                                                    ການຕັດສິນໃຈ ໂດຍອາໄສການປະມວນຜົນແບບອັດຕະໂນມັດ ພຽງຢ່າງດຽວ. ຖ້າຫາກ ທ່ານ                                                                                                  ເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາ ໄດ້ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ, ທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່                                                                                                  ຫາ ພວກເຮົາ ໄດ້ທີ່ support_rider@foodpanda.la. ໃນກໍລິນີນີ້, ພວກເຮົົາ ຈະກວດ ແບບ                                                                                                  ສອບແຍກກັນ ແລະ ຕັດສິນໄປແຕ່ລະກໍລະນີ.

ສິດໃນການຮ້ອງຟ້ອງ                                                                  ຖ້າຫາກ ທ່ານ ພົບເຫັນວ່າ ພວກເຮົາ ໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກັບ ຂໍ້ມູນ                                                                                                            ສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຟ້ອງ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ໄດ້ທຸກ

                                                                                                ເວລາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພວກເຮົາແມ່ນ:

ຊື່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ: ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ອີເມວ: report@laocert.gov.la