ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຊຸມຊົນໄຣດີ້ ຟູດແພນດ້າ

Master Top Rider-01 (1).png
CNA_1179.jpg
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Congratulations - 2021-12-13T101243.250.jp
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Congratulations (66).jpg
165976596_450403299506373_3439127585132755679_n (1).jpg

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ມັງກອນ 2021 "ແພນດ້າແບ່ງປັນທຶນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ" ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2021. ທາງບໍລິສັດ ແລະ ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ຮ່ວມກັນໄປບໍລິຈາກເຄື່ອງໃຊ້ແລະ ອາຫານ ທົ່ວປະເທດ ໃນງານມີຜູ້ເຂົ້າຫຼາຍກ່ວາ 500 ຊີວິດ ໃນງານເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊືນ

 

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ມີນາ 2021 "ຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງອາຫານ" ໃນວັນທີ 01 ມີນາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ຂັ້ນຕອນການສົ່ງອາຫານ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍຄົນໄດ້ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ.
link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ມີນາ 2021 "ຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງອາຫານ" ໃນວັນທີ 01 ມີນາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ຂັ້ນຕອນການສົ່ງອາຫານ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍຄົນໄດ້ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ.
link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ມີນາ 2021 "ຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງອາຫານ" ໃນວັນທີ 01 ມີນາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ຂັ້ນຕອນການສົ່ງອາຫານ ເຫັນວ່າມີຫຼາຍຄົນໄດ້ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ.
link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ກິດຈະກຳປະຈຳ ເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2021 "ເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າດີແນວໃດ" ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ2021 ຈົນສິ້ນສຸດ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ໄຣເດີ້ ຟູດແພນດ້າໄດ້ເລີ່ມມີການແຂ່ງຂັນປະກວດ ວິດີໂອ ການເປັນໄຣເດີ້ຟູດແພນດ້າ, ແຊຣປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆກັນເຂົ້າມາຫຼາຍ. ສາມາດສ້າງວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເສີມແຊຣປະສົບການໃຫ້ໄຣເດີ້ນຳກັນໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. link: ວິດີໂອ

ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີການແຂ່ງຂັນກັນທຸກໆເດືອນ ເພື່ອຊິງລາງວັນທ໋ອບໄຣເດີ້ ປະຈຳເດືອນອີກດ້ວຍ 

 

svk.png
Copy of Copy of FB_Book Shift (81).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (79).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (77).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (83).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (78).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (85).png
vtp.png
lnt.png
Copy of Copy of FB_Book Shift (87).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (80).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (82).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (89).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (88).png
Copy of Copy of FB_Book Shift (86).png