ຈຸດ hotspot 

ເຈົ້າເຄີຍສົ່ງໃສ່ບໍ່ວ່າເຂດໃດແມ່ນເຂດທີ່ມີການສັ່ງສູງ?
ເຮົາມີເຄັດບໍ່ລັບມາບອກວ່າເຈົ້າຈະເບິ່ງເຂດທີ່ມີອັດຕາການສັ່ງຊື້ຫຼາຍໄດ້ແນວໃດ? ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດ: ເຂົ້າໄປທີສາມຂີດດ້ານຊ້າຍສຸດ

WhatsApp Image 2020-08-27 at 10.24.00.jp

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຫາບ່ອນທີ່ຄຳວ່າ ແຜນທີ່ເຂດທີ່ມາການສັ່ງອາຫານຫຼາຍ

WhatsApp Image 2020-08-27 at 10.23.59 (2

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ກັບມາທີ່ຫນ້າຫຼັກແລ້ວກົດໄປທີ່ ແຜນທີ

WhatsApp Image 2020-08-27 at 10.23.59 (3

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຂົ້າໄປທີ່ ການຕັ້ງຄ່າ

WhatsApp Image 2020-08-27 at 10.23.59.jp

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຕິກໄປທີ່ ແຜນທີ່ເຂດທີ່ມາການສັ່ງອາຫານຫຼາຍ

WhatsApp Image 2020-08-27 at 10.23.59 (1

ຈຸດທີ່ມີສີແດງແມ່ນຈຸດທີ່ມີການສັ່ງຊື້ຫລາຍ

WhatsApp Image 2020-08-27 at 10.42.03.jp